Colifast CALM

Monitoring station on Göta river

Colifast At-Line Monitor (CALM) - Rask, online, mikrobiell vannanalyse

Colifast At-Line Monitor - CALM er et helautomatisert måleinstrument for overvåkning av koliforme bakterier og Pseudomonas aeruginosa i vann. Deteksjonstiden varierer fra 2 til 12 timer. Teknologien er tidsbesparende, kostnadsreduserende og miljøvennlig. Eksempler på CALM-applikasjoner er overvåkning av råvann, prosessvann, avløpsvann og badevann. Det kreves ingen laboratoriefasiliteter og minimal kompetanse innen mikrobiologi for å drifte instrumentet. CALM kan enkelt betjenes av systemdatamaskinen (PLS) eller via LAN-grensesnittet. Det patenterte Colifast-vekstmediet leveres i ferdigfylte brett (Pre-filled Trays™), og fleksibiliteten til systemet gjør det enkelt å tilpasse til ulik bruk. CALMen kan utføre parallell analyse av ulike målorganismer. Avhengig av metode og testfrekvens trenger CALM månedlig eller ukentlig påfylling av reagenser.

Teknologi

CALM-instrumentet oppdager og kvantifiserer E. coli, fekal- eller totalekoliforme bakterier i vann ved fluorometrisk overvåking av β-glukoronidaseaktivitet (E. coli) eller β-galaktosidaseaktivitet (fekal- og totalkoliforme). Påvisningen av P. aeruginosa er basert på substrathydrolysering av aminopeptidase enzymer tilstede i denne bakterien. Colifast-teknologien består av spesialtilpassede vekstmedier kombinert med helautomatiske instrumenter som utfører selve analysene. Teknologien er dekket av patenter i en rekke land, med flere internasjonale patenter i avventning. Vekst av andre bakterier stoppes av hemmere i mediet, samt ved at prøvene inkuberes ved høy temperatur: Inkubatortemperaturer for seleksjon av termotolerante koliforme bakterier er 44 °C og totale koliforme / E. coli  er 37 °C.

Metode

Instrumentet kan utføre én av to metoder av gangen. Most Probable Number (MPN)-metoden baserer seg på oppdyrking av bakterier. Et bestemt volum tilsettes 4-6 brønner med vekstmedium og bakterietallet bestemmes ut fra hvor mange av brønnene som gav vekst etter inkuberingsperioden (11-12 timer). For at resultatene skal bli så nøyaktige som mulig er det derfor viktig at prøvene som tas på en gitt kilde som oftest gir en blanding av positive og negative resultater.

Hurtigtesten er også en kvantitativ metode, som baserer seg på enzymaktiviteten til bakteriene til stede i vannprøven. Den gir svar etter 75-115 min og egner seg på vannkilder hvor større forurensningshendelser kan oppstå.

CALMen er et fleksibelt instrument. Det betyr at instrumentet kan tilpasses forskjellige lokaliteter med ulik forekomst av bakterier. Dersom en kilde har et gjennomsnittlig bakterietall på 500 cfu/100ml, vil 0,2 ml som regel gi en positiv prøve. Ved å legge insprøytningsvolumet til ca halvparten av denne verdien vil man ofte få både positive og negative prøver. Dersom kilden har lavere konsentrasjoner av bakterier kan mediekonsentrasjonen endres slik at prøvevolumet kan være så høyt som 10 ml.

På denne måten sikrer vi å få gode resultater fra CALM-instrumentet med optimal konsentrasjon av mediet etter innblanding av prøve, og et prøvevolum som er passende for kilden som måles.