Produkter

Instrumenter for rask påvisning av koliforme bakterier i vann

Automated instrument for monitoring drinking water hygienic quality

Colifast ALARM

Colifast ALARM ™ er et online instrument for påvisning av indikatorbakterier i drikkevann. 100 ml vannprøver tas automatisk etter programmerte intervaller og analyseres for totalkoliforme, termotolerante koliforme bakterier eller E. coli. Systemet kan oppdage ned til 1 cfu / 100 mL, og resultatene sendes automatisk til kontrollrom eller operatør innen 6-14 / 15 timer.


 

Colifast CALM

Colifast At-Line Monitor - CALM er et helautomatisert online system for påvisning av E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier samt Pseudomonas aeruginosa i vann. Påvisningstiden er fra 8 til 12 timer. Teknologien er tidsbesparende, kostnadsreduserende og miljøvennlig. Anvendelsene til CALM spenner seg fra råvann, vann i prosess og avløpsvann til miljøovervåking. Det kreves ingen laboratoriefasiliteter og minimal kompetanse innen mikrobiologi for å drifte instrumentet. CALM kan enkelt betjenes av PLS eller via LAN-grensesnittet. Det patenterte Colifast vekstmediet leveres i ferdigfylte brett, og systemets fleksibilitet gjør det enkelt å tilpasse CALMen til ulike applikasjoner. Instrumentet kan parallelt utføre analyse av flere målorganismer. Avhengig av metode og testfrekvens trenger instrumentet månedlig eller ukentlig påfylling av reagenser.


Colifast Field Kit

Colifast Field Kit er et bærbart verktøy for påvisning av totalkoliforme og fekalkoliforme bakterier i vann. Kitets hurtigtest baserer seg på enzymaktivitet gir svar på mellom 15 minutter og 2 timer. I tillegg kan man med kitet utføre den kvantitative testen Most Probable Number i tillegg til en kvalitativ metode (Presence/absence). 


FAST™ Fisketest

Testen oppgir nivå av kvalitetsforringende bakterier i fersk fisk. Bakterienivåene i fiskekjøttet samsvarer med dens gjenværende holdbarhetstid. Testen er enkel å bruke.